logo

Favoreats

Favoreats LLC

GET — On the App Store

View

Easy Slow Cooker Taco Pasta

viralmanja.blogspot.com
  • 370 minutes
  • Serves 8

INGREDIENTS

1

pòûnd lëàn gròûnd bëëf

1 serving

sàlt ànd pëppër

1

bëll pëppër chòppëd

15

òûncë càn crûshëd tòmàtòës

1

cûp jàrrëd sàlsà i ûsëd mïld

15

òûncë càn còrn dràïnëd

3

tàblëspòòns tàcò sëàsònïng i ûsë thïs ëàsy rëcïpë

2 1/2

cûps wàtër òr lòw sòdïûm chïckën bròth i ûsëd ònë 14.5 òûncë càn chïckën bròth plûs ënòûgh wàtër tò tòtàl cûps

12

òûncës shëll pàstà shàpës whòlë gràïn òr whïtë

1

cûp shrëddëd chëddàr chëësë